Actualité

Ëffentlëch Petitioun


Ëffentlëch Petitioun - Fir eng besser Busverbindung an der Regioun Naturpark Öewersauer


Ëffentlëch Petitioun - Fir eng besser Busverbindung an der Regioun Naturpark Öewersauer.pdf


Der Dammen an Hären,

Léif Matbierger aus der ganzer Régioun,


De Gemengerot vun der Gemeng Bauschelt hot sech an déne leschte Wochen ganz intentsiv and kritisch mat den Virschléi vum Transportministär a punkte Réorganisatioun vun den Buslinnen bei eis an der Régioun beschäftigt. Mer sen zum Schluss komm, dass eis Régioun am Moment nik kann mat dém Virschlag d'accord ka sën an hun duerfir néi Iddien ausgeschaft.

Mer sen der Ménung, dass eisen néien Virschlag zu enger substantieller Valorisatioun vun eiser ganzer Stauséirégioun kann bäidroen an e réelle PLUS fir eis Bierger duerstellt. Wéi gesot huet sech den ganze Gemengerot hei ganz aktiv abruecht, besonnesch wëll ech iewer dem Jeff an dem Antoine Merci soen, fir déi grouss Méi , déi sie sech hei gemét hun.

Mer bieden Iech also w.e.g.


ENNERSCHREIFT EIS PETITIOUN


esou, dass mer dat erhofften Gewicht bei dénen Verantwortlichen kréien.

Mer als Gemengerot vun der Gemeng Bauschelt an eis ganz Régioun soen Iech villmols Merci.


René Daubenfeld

Buergermeeschter Gemeng Bauschelt
Mesdames, Messieurs, Chèrs concitoyens,

Le conseil communal de la commune de Boulaide s’est penché très activement et critique sur les nouvelles propositions en matière de réorganisation des transports publics dans notre région, avec comme conclusion que notre région ne peut pas être d’accord avec les propositions faites. C’est pour cette raison que nous avons développés de nouvelles idées en la matière.
Nous sommes d’avis que notre proposition apportera une valorisation substantielle pour notre région et qu’elle apporte un réel PLUS pour ses habitants.
Comme cité avant, le conseil communal entier a travaillé à l’élaboration de ce document mais je voudrais remercier spécialement nos collègues Jeff et Antoine qui se sont données beaucoup de peine dans ce dossier.
Nous vous prions donc,

SIGNER svp NOTRE PETITION.

C’est seulement de cette manière que nous espérons avoir le poids nécessaire auprès des instances étatiques.
Tous les membres du conseil communal de la commune de Boulaide et notre région entière, vous remercient vivement de votre collaboration.

René Daubenfeld
Bourgmestre de la commune de Boulaide