Clubs et Associations


​AMICALE 7IEME COMPAGNIE
​M. Arsène Streveler
14, rue St. Roch
L-9687 Surré
Tél.: 99 31 55


AMICALE POMPJEEËN GEMENG BAUSCHELT
​M. Pierrot Wiesen
9, rue Principale
L-9633 Baschleiden
Tél.: 99 33 56


​AMICALE VUN DEN POMPJEEËN SIR
​M. Arsène Streveler
14, rue St. Roch
L-9687 Surré
Tél.: 99 31 55


​BAUSCHELTER DUNNEKESCHT (Theaterclub)
​M. Jean Wio
16, rue St. Hubert
L-9633 Boulaide
Tél.: 93 72 24


​BAUSCHELTER KLUNSCHERTEN
​M. René Albers
8B, rue romaine
L-9640 Boulaide
Tél.: 99 34 10


​CLUB VUM DRETTEN ALTER
​M. François Huberty
2, rue Principale
L-9633 Baschleiden
Tél.: 99 30 10


​CHORALE STE CECILE BAUSCHELT/BASCHELT
​Mme Fernande Meyers-Reding
14, rue romaine
L-9640 Boulaide
Tél.: 99 33 47


​D'FRAEN VUN SIR
​Mme Jeanny Reisen-Promme
9, rue St. Roch
L-9687 Surré
Tél.: 99 33 56


​FËSCHERCLUB "D'BLENKERTEN"
​M. Lex Grevig
8, rue de la Mairie
L-9640 Boulaide
Tél.: 93 71 01


​FRËNN VUN DER BOUNCING BETTY
​M. Jo Mersch
1, rue de la Paix
L-9639 Boulaide
Tél.: 99 30 58


​MUSIK GEMENG BAUSCHELT
​M. Arny Jakobs
14, rue St. Hubert
L-9633 Boulaide
Tél.: 93 72 38


POMPJEEËN GEMENG BAUSCHELT
​M. Pascal Nijenhuis
31, rue Romaine
L-9640 Boulaide
Tél.: 26 91 71 92


​SUPPORTERCLUB MUSIK GEMENG BAUSCHELT
​M. Guy Schmit
15, rue Romaine
L-9640 Boulaide
Tél.: 26 91 70 68


​SYNDICAT D'INITIATIVE GEMENG BAUSCHELT
​M. Alfred Engel
12, rue Principale
L-9633 Baschleiden
Tél.: 99 30 43


Non
Non